Evelien Verschueren – Made By Evelien

Leonar Projects – Ondernemingsnummer: BE0722 623 076

Adres: Bosstraat 29D, 9220 Hamme – Kastel

**Artikel 1: Algemeen**

**1.1.** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Made By Evelien, hieronder “fotograaf” genoemd, en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

**1.2**. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

**1.3.** Indien de opdrachtgever meerdere personen omvat, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen die uit de overeenkomst met de fotograaf voortkomen.

**Artikel 2: Prijs en offertes**

**2.1.** De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die in een offerte worden bekendgemaakt.

**2.2**. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

**2.3.** Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt door middel van ondertekening van het contract.

**Artikel 3: Overeenkomst, voorschot en annulatie**

**3.1.** Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

**3.2.** De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot (van toepassing op huwelijksfotografie). Dit voorschot bedraagt 500 euro. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 30 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

**3.3.** Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip, behoudens overmacht, van de annulering. Wanneer de opdrachtgever de opdracht verplaatst naar een andere datum en de fotograaf niet meer vrij is, wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien de fotograaf wel nog vrij is, kan de datum in overleg worden aangepast.

**3.4.** Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon.

Bij verlies van cadeaubonnen kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden, noch gehouden worden betaling op basis van een niet-voorgelegde/verloren cadeaubon te aanvaarden.

**Artikel 4: Betalingen**

**4.1.** De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.

**4.2.** De betalingen gebeuren op het rekeningnummer van de fotograaf na toezending van factuur en voor aflevering van de beelden.

**4.3**. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 Eur, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

**4.4.** Bij niet of laattijdige betaling houdt de fotograaf zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

**Artikel 5: Levering en bewaring**

**5.1.** De foto’s worden steeds digitaal aangeleverd. Afhankelijk van de offerte kunnen de foto’s ook op USB aangeleverd worden.

**5.2.** Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

**5.3.** Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

**5.4.**  ****Online galerijen blijven drie maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan.

**5.5.** Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

**Artikel 6: Overmacht**

**6.1.** Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

**6.2.** In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

**6.3.** Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

**6.4.** Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen en wordt de opdrachtgever vergoedt met een gratis fotosessie, de fotograaf zal verder geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

**Artikel 7: Uitvoering opdracht – kwaliteit van het werk**

**7.1.** De fotograaf zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

**7.2.** De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

**7.3.** Eigen of verdere bewerking door de opdrachtgever (bijvoorbeeld door middel van filters, of andere uitsnijdingen) is niet toegestaan.

**7.4.** De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

**Artikel 8: Aansprakelijkheid**

**8.1.** De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

**8.2.** De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

**8.3.** Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

**8.4.** De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

**8.5.** De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

**8.6.** De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

**8.7.** De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

**8.8.** De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

**8.9.** De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

**8.10.** De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

**8.11.** De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

**8.12.** De fotograaf is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering in geval van overmacht.

**Artikel 9: Bestellen van albums, prints, afdrukken,…**

**9.1.** Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

**9.2.** Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

**9.3.** De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

**9.4.** Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen. .

**9.5**. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product.

**9.6.** De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling. Het volledige bedrag moet door de fotograaf ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.

**9.7.** Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding. De overschrijding van de leveringstermijn kan slechts de beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken, nadat de producent in gebreke werd gesteld en een, naargelang de concrete omstandigheden, redelijke termijn van minstens 14 dagen werd gegeven om de bestelling te alsnog leveren.

**9.8.** Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

**Artikel 10: Klachten**

**10.1.** Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: evelien@madebyevelien.com.

**10.2.** Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

**Artikel 11: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s**

**11.1.** Het foto- en ander beeldmateriaal van Made By Evelien is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

**11.2**. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf.

**11.3.** Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Made By Evelien” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 200 Eur per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.

**Artikel 12: Wijzigingen voorwaarden**

**12.1.** De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden. Een wijziging in de algemene voorwaarden gelden enkel voor nieuwe offertes die dateren van na de wijziging.

**Artikel 13: Ongeldigheid**

**13.1.** Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan door de contractspartijen of desgevallend de rechter, te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

**Artikel 14. Persoonsgegevens**

**14.1.** Voor de uitoefening van de toevertrouwde opdrachten, verwerkt de fotograaf de persoonsgegevens van klanten en derden. Deze gegevens worden noodzakelijkerwijze door de opdrachtgever verstrekt, bij gebreke waaraan de opdracht niet kan worden aangenomen. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze verwerkt. Derden (met uitzondering van IT-serviceproviders en softwareleveranciers in het kader van de levering van hun diensten aan de fotograaf) hebben geen toegang tot deze gegevens, noch worden deze gegevens overgedragen aan derden. De gegevens van de opdrachtgever mogen – behoudens schriftelijk bezwaar van de betrokkene – worden aangewend voor directe marketing doeleinden.

**Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank**

**15.1.** Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Algemene voorwaarden

@madebyevelien

Volg me op Instagram

Menu